Reklamační řád

1. Právo odstoupit od smlouvy

1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží.
2. Nejste však oprávněn odstoupit od smluv na dodávku zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání, které podléhá rychlé zkáze, potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do Vaší domácnosti nebo do jiného místa, které jste určil, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Dále nejste oprávněn odstoupit od smluv na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které byly z obalu vyňaty a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Nejste také oprávněn odstoupit od smluv na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Nejste také oprávněn odstoupit od smluv na dodávku novin, periodik a časopisů.
3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího společnost Filicori Zecchini Czech s.r.o., Formanská 299, Praha 4, 149 00 378/25, IČ:28446216, tel:+ 420 602 718 758, e-mail: info@filicorizecchini.cz. Formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
2. Převzetí zboží: Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu Filicori Zecchini Czech s.r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3 , 130 00. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
3. Náklady spojené s vrácením zboží: Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
4. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

3. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícím-spotřebitelem

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, vyplnit, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.
Filicori Zecchini Czech s.r.o. se sídlem na adrese Formanská 299, Praha 4, 149 00, IČO: 28446216, tel: +420 602 718 758, e-mail: info@filicorizecchini.cz:

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží ()/o poskytnutí těchto služeb(): Datum objednání ()/datum obdržení() Číslo objednávky: Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem () a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)() Jméno a příjmení spotřebitele: Adresa spotřebitele:
Email: Telefon: V (zde vyplňte místo), ....................... Dne (zde doplňte datum) ........................
(podpis) Jméno a příjmení spotřebitele (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.